• 0(33) 40 40 60

 • suport@ukv.al

 • 08:00 - 20:00

 • E hene - E shtune

Publikime

Publikime te ndryshme periodike,fletpalosje etj.

Shkarkoje

SH.A. Ujësjellës Kanalizime Vlore, mbulon me shërbim, Vlorën, Novoselën, Orikumin dhe Shushicën

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë. .

SH.A. Ujësjellës Kanalizime Vlore ka ai qellim qe te ofroje një shërbim sa me te mire ndaj qytetareve dhe zgjidhjen e tyre ne një kohe sa me shpejt. Ne arkat e pagesës se ujit te pijshëm, ofrohet një shërbim i kulturuar. Ne dispozicion, është edhe Zyra e Marrëdhënieve me Konsumatorin. Çdo dite kjo zyre mirëpret dhjetëra ankesa, te cilat ne një kohe sa me shpejt, marrin përgjigje dhe zgjidhjen përkatëse .

image

SH.A. Ujësjellës Kanalizime Vlore me qellim lehtësimin e pagesës për konsumatorin debitor, lajmëron se ka hyre ne fuqi akt-marrëveshja për shlyerjen e detyrimeve te prapambetura. Borxhi i akumuluar nder vite mund te paguhet me këste, ne baze te marrëveshjes se nënshkruar.

 • Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem per konsumatoret dhe shitja e tij.
 • Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkesave te konsumatoreve
 • Mbledhja e tarifes nga konsumatoret per keto sherbime
 • Zbatimin e rregullave te tregut te vendosura nga qeveria shqiptare dhe enti rregullator i ujit,

Zhvillimi i standardeve drejt sigurimit te furnizimit me ujë te pijshëm 24 ore ne përputhje me normativat e përcaktuara nga Organizate Botërore e Shëndetësisë dhe garantimin ne përgjithësi te një sistemi teknikisht te përshtatshëm te furnizimit me ujë.

image

Realizimi i Shërbimit ne përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian për reformën ne sektorin e ujit te pijshëm dhe ne përputhje me angazhimet e përgjithshme e specifike te Shqipërisë

 • Aplikim për lidhje kontrate
 • Aplikim për ujë-matës
 • Aplikim për librezë të re.
 • Akt-marrëveshja e re për konsumatorin debitor familjar

Cilesia e ujit

 • Cilësia e ujit të pijshëm monitorohet rregullisht
  • UJI i pijshëm, i gatshëm për konsum njerëzor zotëron parametra cilësor brenda Standardit Shtetëror Shqiptar. Për rrjedhojë para tregtimit e përdorimit te tij, realizohet dezinfektimi me lende dezinfektante, nëpërmjet procesit te klorinomit. Klorinimi i Ujit zhvillohet nga dy lende te cilat janë Hipoklorite ne gjendje te lënget ( hipoklorit natriumi NaOCl ) dhe gjendje te ngurtë Klorinimi i Ujit bazohet ne përpunimin e Ujit me Cl2 aktiv. Cl2 aktiv zbaton veti baktericide, e cila qëndron ne reaksionin kimik te Ujit me klorin aktiv. Gjate bashkëveprimit te ujit me klorin aktiv qe përmban lënda, çlirohet acidi hipokloror HClO i cili zbërthehet si me poshtë:

 • Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik te Qarkut Vlorej
  • Pikërisht prezenca e joneve hipokloror ne ujë ,realizon vetitë baktericide duke vepruar me bakteret ne Ujë. Padyshim ne ketë mënyrë sigurohet rruajtja e pastërtisë se Ujit te pijshëm nëpërmjet klorinimit te Tij. Sasia e Cl2 aktiv ne hipokloritin qe përdoret te klorinim, përcaktohet nga cilësia higjienike e Ujit. Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik te Qarkut Vlore, nëpërmjet monitorimit te parametrave cilësor te Ujit te vendburimeve Tona, në varësi te ndryshimit ose jo te këtyre parametrave ,dikton nen Autoritetin e saj Institucional përqendrimin e Cl2 ne lende si dhe dozën e klorinimit e cila është parametër variabël, ne varësi te disa faktorëve. Ky institucion ne mënyre te përditësuar realizon monitorimin e Ujit te pijshëm ne analize kualitative ne dy parametra mjaft te rëndësishëm .

 • Procesi klorinimit
  • Ky institucion ne mënyre te përditësuar realizon monitorimin e Ujit te pijshëm ne analize kualitative ne dy parametra mjaft te rëndësishëm.
   1 - Përmbajtja e klorit rezidual ne Ujë e shprehur ne % Cl2 mbetës (0,5mg/l)
   2 - Pastërtia e Ujit e shprehur ne ngarkese bakteriale MPN = 0 ( E.Coli) Procesi klorinimit realizohet me Hipoklorit natriumi ,nëpërmjet pompave te dozimit ne masën 90% te volumit te Ujit qe prodhohet nga Shoqëria Jone. .

Prodhim

SH.A. Ujësjellës Kanalizime Vlore është shoqëri aksionere qe mundëson shërbimin e furnizimit me ujë te qytetareve.

Shitje

Çmimi i ujit ne Vlore është me i liri se ne çdo qytet tjetër te vendit. UKV sh.a, prej vitesh nuk ka aplikuar rritje

Siguri

UKV sh.a, një rendësi te veçante i kushton cilësisë se ujit. Ne bashkëpunim me DSHP kryhen çdo dite analizat.